UPUTE ZA SLANJE SAŽETKA

Rok za prijavu sažetaka je 15. lipnja 2019..
Sažeci se mogu slati isključivo putem web obrasca za prijavu sažetka. Sažeci poslani putem fax-a, pošte ili e-maila naće biti prihvaćeni.
Svi sažeci moraju biti poslani i prezentirani na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Prijava sažetka mora sadržavati:

  • Ciljeve
  • Metode
  • Rezultat
  • Zaključak

Sadržaj sažetka ne smije biti duži od 300 riječi.
Autori će biti obavješteni o prihvaćanju sažetka putem e-maila do TBA, 2019.


PRIJAVA SAŽETKA

Naslov*

Prvi autor*

Ustanova prvog autora*

E-mail*

Dodatni autori i njihove e-mail adrese

Sažetak* (maksimalno 300 riječi)